Vårt pedagogiska koncept

Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.

Vi erbjuder barnen en meningsfull dag som innehåller:

  • Magiska ögonblick
  • Humor och glädje
  • Goda vänskapsrelationer
  • Tid till varierad lek
  • Nyfikenhet och förundran
  • Utforskande och utmaningar
  • Känslan av att lyckas

Norlandias pedagogiska koncept beskriver utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Konceptet bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

De tidiga uppväxtåren är viktiga och vi tar ett särskilt ansvar för att barnen får vara aktiva, engagerade och kreativa tillsammans med andra barn. VI utformar våra förskolor till hälsofrämjande verksamheter med fokus på fysisk och psykisk hälsa, vilket innebär att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är naturliga inslag hos oss. Att arbeta hälsofrämjande innebär även att vi fokuserar på och tar tillvara barnens styrkor och kompetenser.

Den grundläggande kompetensen som barnen ges i våra förskolor är en förutsättning för det livslånga lärandet. Förskolans pedagogiska miljö är en viktig grund för vår kvalitet. Vi erbjuder en trygg och säker miljö som utmanar och lockar till utforskande, lek och lustfyllt lärande.

Vår barnsyn är det kompetenta barnet, fullt av förmågor och möjligheter, och som aktivt tar del i sitt eget lärande. Det barnet klarar med hjälp i dag klarar det själv i morgon. Barnen ska få uppleva att de lyckas och få möjligheter att skapa tilltro till den egna förmågan och utvecklas utifrån sina intressen och behov. Varje barn ska få bli sett och respekterat för den individ som den är.